Aura Consulting


Legg igjen en kommentar

Organisasjonskultur – ikkje til å kimse av!

Audhild Mork sitt bilete.

Kulturen i organisasjonen er avgjerande for alt!

Eg reiser land og strand med dette budskapet.

Det har eg gjort i 18 år.

Dette er Aura Consulting sin blogg nr 53

Eg har blogga om kultur tidlegare.

Sjølvsagt har eg det. Det er jo kulturbygging som er jobben min.

Bedriftskulturens betydning er meir i fokus enn før. Heldigvis. Men ikkje nok.

Det er synd.

Fordi den har betydning for om du startar i ein jobb. Og om du blir.

Den har betydning for om vi når våre mål. For resultatet.

Den har betydning for korleis vi er. Og korleis og kven vi vert.

Henning Bang (2004) nyttar følgande definisjon:

”Organisasjonskultur er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene.”

Så veit du like godt som meg at det er ikkje alltid vi samhandlar med kavrandre. Men det utviklar seg kulturar likevel…

 

«We are the lucky one. Without then problems, change wil ever come»

Elg i songen «Shine your light».

 

Eg likar det perspektivet. Og eg brukar det ofte i oppdrag.

Sjå på problem som noko som er naudsynt for å få til endring.

Ikkje sjå på motstand som kritikk, men som ei muligheit.

 

Eg bruker ofte begrepet «fjøslukt» når eg skal beskrive kultur. Kven kjenner lukta av ein arbeidsplass først? Av ei kommune? Av eit kontor? Av ein skule? Vi som kjem utanfrå.

Nytilsette, vikarar, lærlingar, studentar, pårørande, brukarar, kundar og samarbeidspartnarar.

Ikkje oversjå deira virkeligheitsoppfatning. Ver interessert. Høyr kva dei ser og høyrer.

Vi sosialiserast raskt inni ein måte og tenke og oppføre oss på.

Derfor treng vi kritiske røyster. Folk som stiller spørsmål.

MEN. MEN. Skal vi lukkast i ein organisasjonskultur må avgjerder følgjast. Skap medverknad i forkant. Når avgjerda er tatt, da skal den gjelde alle.

Viss ikkje får vi kultur for omkamp.

Det er folk som tek kontakt med meg frå små kommuner.

Der begrepet «innavl» blir brukt om kulturen.

Faren i det eg kallar «familiekulturarar», der alle skal vere samde alltid(eit uttalt eller ikkjeuttalt krav), er at mange sluttar å seie meininga si. Ingen stussar lengre på dårleg service. For seine svar. Ikkje sakshandsaming jmf Forvaltningslova. Personvern mindre viktig enn å ivareta krav frå slekt og vener. Nokon får. Andre ikkje.

Kvar vart det av evna til å undre seg? Når klagene er massive – undrar du deg ALDRI over om dei kan stemme? Eller er det viktigare å verne freden. Den tillaga lojaliteten.

Eg har ikkje tru på at samanslåing til større kommuner er løysinga på slik ukultur.

Like lite som eg har tru på at å kaste ein fotballtrenar eller sjukehusdirektør er løysinga.

ALT dette er nemleg overflatebehandling. Båten vil fortsette å gå på skjeret. Grunnstøyte.

Det vert risikobasert styring basert på uønska hendingar.

Vi må bygge med det laget vi har. Vi må ned i grunnfjellet. Vi må bygge kultur. Bestemme kva normer som skal gjelde. Det er ikkje vits i å bestemme kva verdiar som skal vere våre, om ikkje dei er synlege i alt vi gjer. Til det krevs ei leiing med mot. Som er istand til å sjå seg sjølv utanfrå. Som er istand til å reflektere. Som korrigerer uønska adferd. og som er berarar av den ønska kulturen sjølv. Felles retningslinjer vil berre virke om kulturen virkar.

Eg vil svært gjerne anbefale boka «I gullfiskbollen». I boka vert kulturen «sardinboks» forklart.

Den er formell, byråkratisk, opptatt av revirer og prestisje. Og folk har frykt for å gjere feil. Fryktkultur.

¨Enkelte organisasjonskulturer har elementer som motvirker økt omstillingsevne – usynlige spilleregler. ¨Når endringsprosesser stopper opp, pleier vi øyeblikkelig å lete etter feil og sette inn nye tiltak i den synlige delen av strukturen.

¨Forsøk på omstilling kan mislykkes om man ikke samtidig prøver å slutte med noe. Det er en fortøyning som må løses opp, før man kan komme noen vei.

 

¨”Ingenting blir noen gang som før. Og før kommer aldri mer igjen!”

Bjørn Eidsvåg

Tenk da å vere «the happy ones» – som får vere med å bygge den organisasjonskulturen arbeidsplassen skal ha!

 

PS Bli gjerne med i Bergen 9.mai eller Tromsø 6.juni! 13 – 16.